Foreningsvedtægter

Supportteam for støberitekniker uddannelsen på UCH

 

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Supportteam for støberiteknikeruddannelsen på UCH.

Foreningen er hjemmehørende på UCH, Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro.

§2 Formål

Foreningens formål er:

 1. Udbrede kendskabet til støberiteknikeruddannelsen.
 2. Bidrage aktivt til at skaffe praktikpladser, så man kan matche lærlinge og virksomhed tidligst muligt i forløbet – gerne mens lærlingene er på GF1 eller tidligt i GF2.
 3. Sparring med interessenter - vi vil gerne skabe arbejdskraft i topklasse og øge uddannelsernes prestige.
 4. Bidrage til fundraising til aktiviteter på uddannelsen.

Bestyrelsen kan indsætte en daglig leder/sekretær, der fungerer som daglig leder.

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer/virksomheder med ét CVR-nr. og ,som kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter.

Medlemmerne kan således være virksomheder inden for støberi- og maskinindustrien, fonde og relevante offentlige institutioner.

Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

§4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år ultimo 3. kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Godkendelse af budget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelseslederen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingstidspunktet.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Hvert medlem har én stemme pr. CVR-nr.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær general-forsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer og maksimalt 6 medlemmer samt mindst 1 suppleant, som vælges af generalforsamlingen.

Der afholdes mindst 3 årlige bestyrelsesmøder i foreningen - der skal indkaldes til flere, hvis der er behov.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med bestyrelsesleder, viceleder, sekretær og kasserer.

I forbindelse med et bestyrelsesmedlems ekstraordinære udtrædelse af bestyrelsen får bestyrelsen ret til at udpege en erstatning indtil næste generalforsamling.

Der føres protokol over bestyrelsens møder, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Den eventuelle daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne.

§7 Økonomi

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår er fra den 1. juli til den 30. juni.

Kontingentopkrævningerne udsendes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling eller ved indmeldelse.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor.

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen foregå skriftlig, og man er forpligtiget medlem i det kommende år, hvis foreningen ikke har modtaget udmeldelsen mindst 3 måneder før regnskabsårets afslutning den 30.06.

§9 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af bestyrelseslederen og mindst 1 øvrigt bestyrelsesmedlem eller den daglige leder.

Foreningens aktiver tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine aktiver for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget tilhørende foreningen. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er fremmødt inkl. fuldmagt, og når mindst 2/3 af deltagerne på generalforsamlingen stemmer herfor. Kan dette ikke opfyldes, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringer kan vedtages ved simpelt flertal.

§11 Opløsning

Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling 11. september 2023.

Mere om uddannelsen

Herunder finder du andre relevante sider, som fortæller om uddannelsen:

Har du modet?

Ansøg om at blive rollemodel

Måske kræver det ikke så meget mod som interesse at være rollemodel.

Nogle bliver rollemodel fordi de gerne vil give alle de gode muligheder videre, som man erhverver som støberitekniker. Nogle ser det som en mulighed for at ”fange” din interesse, hvis du ligesom dem ikke har vidst, hvilken uddannelse de skal vælge.

Uanset så giver det gode muligheder for at få erfaringer du ikke vil kunne få på andre måder. For det er spændende at være rollemodel. Hør mere om rollemodellerne og hvad de kan fortælle om deres vej til at blive støberitekniker

Læs mere